Integrity Policy

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen), bokföring (Bokföringslagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

Den här informationen syftar till att förklara hur CMP Sweden AB, nedan kallad Changemaker Psychology, hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kan du vända dig till vår personuppgiftsansvarige på hej@changemakerpsychology.se.

Personuppgiftsansvarig
Changemaker Psychology är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med vårdkontakt eller annan kontakt mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Changemaker Psychology är följande:
Vattle byväg 105, 235 94 Vellinge
+46 709 40 21 80
hej@changemakerpsychology.se

Ändamål och rättslig grund för behandling
Changemaker Psychology använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna bedrivas. Personuppgifter lämnade i samband med vårdkontakt används ge dig en god och säker vård, t.ex i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs under vårdtiden löpande in i journalsystemet. Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som patient.

Personuppgifter som lämnas vid annan kontakt används för att bedriva verksamheten, såsom:


Utskick av nyhetsbrev
Vi skickar information kring vad som händer hos oss både till våra tidigare kunder och till dig som själv anmält dig till vårt nyhetsbrev. Detta gör vi för att hålla dig uppdaterad kring den senaste forskningen, våra tjänster och event. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.


Anmälningar till event
I samband med anmälningar till event samlar vi in namn och e-postadress. Detta för att kunna kommunicera med deltagare före, under och efter eventet.


Mailkonversationer
Vi sparar våra mailkonversationen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter i syfte att administrera vår affärsrelation. Detta sker ej vid vårdkontakt.


Bokföring
Enligt bokföringslagen måste viss information sparas i 7 år. Vi följer denna lag.


Fotografier
I syfte att skapa marknadsföringsmaterial i både tryckta och digitala kanaler tar vi mycket foton vid exempelvis föreläsningar. Vi informerar alltid om detta och vill man inte vara med på bild går det alltid bra att kontakta hej@changemakerpsychology.se.


Anpassning av webbtjänst
Vi använder även olika digitala verktyg för att öka interaktionen med Changemaker Psychology samt utvärdera våra webbtjänster. Om du redan använder vissa sociala medieplattformar kan deras cookies komma att sättas via vår webbsajt och länka till ditt konto hos den specifika leverantören. Data kan sedan komma att användas av dem för att anpassa funktionalitet eller annonsering på deras webbplats.
Vi kan även komma att använda tredjepartscookies, t.ex. från Google för att sammanställa och lagra anonym data och statistik kring sök- eller hemsidebeteende som tillsammans med annan besöksdata används i syfte att skapa statistiska sammanställningar och rapporter. Denna data är helt opersonlig och kopplas inte till dina personuppgifter.

Den rättsliga grund som Changemaker Psychology har för att behandla dina personuppgifter är för vårdkontakt att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är också skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom att föra journal (bland annat enligt Patientdatalagen). Vår verksamhet precis som alla vårdgivare står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion.
För annan kontakt är den rättsliga grunden gemensamt intresse, lagkrav eller samtycke.

Lagringstid
Changemaker Psychology kommer att radera personuppgifter lämnade i samband med vårdkontakt i enlighet med reglerna i Patientdatalagen, dvs tidigast tio år efter den senast gjorda journalanteckningen.
För personuppgifter lämnade vid annan kontakt kommer Changemaker Psychology att vartannat år genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker.
Vid vårdkontakt har du även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling. Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.
Vid annan kontakt har du även till rätt att få ett registerutdrag avseende Changemaker Psychologys behandling av dina personuppgifter. Changemaker Psychology ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade.

Uppgiftsskyldighet enligt lag
Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan Changemaker Psychology ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:
• Socialtjänstlagen, om ett barn far illa
• Socialförsäkringsbalken, när det gäller uppgifter som behövs för beslut i socialförsäkringsärende.

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna
För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i journalen, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser. Detta gäller alltså endast vissa personuppgifter vid vårdkontakt.

Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.

Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.

Överföring av uppgifter till tredje land
Dina personuppgifter hanteras i så stor omfattning som möjligt inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, t.ex. en teknikleverantör.

Do you want to know more?
Sign up to our newsletter!